خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Sale_coupon_15

۲,۳۰۰ تومان

18 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق تحقیق آنلاین
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت فایل ها

شرح

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

‫ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪ؟

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻻن ﻧﺎم »ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان« را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮐﺮده، ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ! او ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز‫ﺑﻮده، درﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ دراﯾﺮان، اﻣﺎرات و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ. آﺧﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران او ﭘﺪﯾﺪه‫ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ۶ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ۸۸ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ روز ۸/۸/۸۸ ، ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ‫روی آﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد. او در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه آل، از اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ. و از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری زده، اﺗﻔﺎﻗﯽ وﯾﮋه در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه.

‫در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮدم .ﺑﭽﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ. ﻧﺴﻞ در ﻧﺴﻞ، ﻣﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ. ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ع و ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﺟﻪرﺑﯿﻊ، ﮐﺎر ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺑﻮده. ‫ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ درﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻓﺘﺎدﯾﻢ. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎزی و وﯾﻼ ﺳﺎزی و… ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻮدم، ﻫﺮﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺳﺮ ﻣﯽزدم.

ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ. اﯾﻦ رﻓﺖو آﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را آﻏﺎز ‫ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ، رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ﺗﻬﺮان را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ آن را ‫ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎل ۷۷ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺟﺮدن، اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺷﺖ. درآن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل،‫ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﺳﺘﻮران، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .

‫روزی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ﻗﻔﻞ ﺷﺪ!

‫روزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ رﺳﺘﻮران ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ را در ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ۵/۱۱ ﺻﺒﺢ، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮار ﺻﺒﺎ را ﺑﺴﺖ.

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان

برای خواندن ادامه پروژه تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل  ورد  آن در اختیار شما قرار بگیرد.

مشخصات فایل

حجم

32 کیلوبایت

تعداد صفحات

2

نوع فایل

word

دسته بندی

علوم انسانی

گروه مورد استفاده

دانش آموزان, دانشجویان

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.