خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Sale_coupon_15

۲,۳۰۰ تومان

17 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق تحقیق آنلاین
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت فایل ها

شرح

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر،ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪ !

‫ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ آﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ واردات و ‫ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﺖ. او در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﺗﻤﺎم اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ‫را ﺣﻔﻆ ﺑﻮده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮده و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ذات ﯾﺰدان )ﺧﺪا( در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب و… ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮده.

‫ﺧﺎﻧﻢ داﻧﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻢ. داﻧﺸﻮر از ﻓﺮاز و‫ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ زده ﺷﺪ؟

‫ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ. اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮم. ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻢ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ.

‫زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ۶۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز‫داﺷﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮم.

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﻢ ﮔﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮدارﯾﺪ؟

‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وارد ﺷﺪم. ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ‫ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻮم. ﺑﺮﺧﻼف رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از‫دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم.

‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮانﺧﻮدرو ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺷﺮاﯾﻂ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﻣﻦ را ﻓﻮﻻد آﺑﺪﯾﺪه ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر در آن ﺟﺎ ﻣﻦ را راﺿﯽ ﻧﮑﺮد.

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر

برای خواندن ادامه پروژه تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل  ورد  آن در اختیار شما قرار بگیرد.

مشخصات فایل

حجم

26 کیلوبایت

تعداد صفحات

2

نوع فایل

word

دسته بندی

علوم انسانی

گروه مورد استفاده

دانش آموزان, دانشجویان

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.