خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Sale_coupon_15

۲,۹۰۰ تومان

20 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق تحقیق آنلاین
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت فایل ها

شرح

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

‫در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﭘﺪرم در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮش ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را دادم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.

اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل اﯿﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻢ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻮل ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد.

و داﺋﻤﺎً ‫روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر در ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ ‫ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم وﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدم.

در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺷﻐﻞ ﻧﺎن ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ.

و ﻣﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ وی ‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﻓﻀﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری در آن وﺟﻮد دارد از ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادم وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺧﻮدم رﺋﯿﺲ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎن ‫ﻓﺮوﺷﯽ را ﺗﺎ ۶ﻣﺎه اداﻣﻪ دادم و ﺑﻌﺪ از آن از ﻋﻤﻮﯾﻢ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم.

‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎن ﺳﺤﺮ ﻓﻌﻠﯽ را اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺟﺎره ‫ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم و…

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی

برای خواندن ادامه پروژه تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل  ورد  آن در اختیار شما قرار بگیرد.

مشخصات فایل

حجم

22 کیلوبایت

تعداد صفحات

2

نوع فایل

word

دسته بندی

علوم انسانی

گروه مورد استفاده

دانش آموزان, دانشجویان

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.