خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Sale_coupon_15

۳,۹۰۰ تومان

18 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • فروش فقط از طریق تحقیق آنلاین
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت فایل ها

شرح

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ زر ﻣﺎﮐﺎرون

‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.

‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺮدان ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ، ﺧﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان زﻣﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرگ و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ‫ﻣﻌﺮوﻓﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣﺒﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎﺑﯽ و دﮐﺘﺮ ﻗﺮﯾﺐ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.

‫او ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ در داﻣﻦ ﭘﺎک ﻣﺎدری ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در دل آن رﻧﺞ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﻮز، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﭘﺮورد ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ‫را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪ.

‫ﺣﺎﻻ او از آن ﺳﺎل ﻫﺎی رﻧﺞ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮوغ ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺎدر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺰرگ ‫ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎس آن رﻧﺞ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدرش در زادﮔﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

‫اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﻣﺮدی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ، ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ، آدﻣﯿﺖ را در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و رو ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد.

‫ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن زر ﻣﺎﮐﺎرون… اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ، ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ. ازﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻼش آن ﺟﻮان ﮐﻢ ﺳﻦ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ زﺣﻤﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ‫ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮدارد. راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی، ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی، ﻧﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮد، آرد و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ‫اداﻣﻪ دارد.

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

برای خواندن ادامه پروژه تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل  ورد  آن در اختیار شما قرار بگیرد.

مشخصات فایل

حجم

48 کیلوبایت

تعداد صفحات

5

نوع فایل

word

دسته بندی

علوم انسانی

گروه مورد استفاده

دانش آموزان, دانشجویان

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید و دانلود تحقیق کارآفرین ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.