خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری

خانواده 

رفتار

درمان

روانشناسی

 

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

Sale_coupon_15

17,900 تومان

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه
14 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
[html_block id="1101"]

شرح

پیش نمایش “خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری “

خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری

خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری

خانواده درمانی شناختی رفتاری

روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﻢ از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم بر  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ  می گذارند.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻫﺎ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑه ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋه ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و  هیجاﻧﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮازاتی ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻴﺶ  می رود  بی ﺛﺒﺎﺗﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در پویایی  ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ تواند باعث افزایش آﺳﻴﺐ پذیری اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮدد .

در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ رﻓﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎري از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  رﻓﺘﺎري ﺑـﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲشود   و اساسا بر دو ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ  می ﮔﺮدد : .1 ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي خانواده

.2 بهره گیری از روشهایی که ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻲ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ بحران  ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و وﻗﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد خانواده درمانی شناختي – رفتاری در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺑﺴﻴﺎري از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از وﻗﺎﻳﻊ  ﻣﺤﻴﻄـﻲ راﺑﻄـﻪ دارﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﺑﺮ  ﻣﻲ  دارﻧﺪ

ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد: -1    ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده

برای خواندن ادامه مطلب تحقیق خانواده درماني شناختی رفتاری ، خرید و دانلود را انجام دهید. تا فایل ورد آن در اختیار شما قرار بگیرد.

خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری

 

 

 

[dlbox title=”مشخصات فایل” link=”#” type=”doc.” size=”0.536مگابایت” pass=”ندارد” page=”14صفحه”].

مشخصات فایل

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید و دانلود تحقیق خانواده درمانی شناختی رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *